6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Ürün veya Hizmet Alan Kişi İçin Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İş bu aydınlatma metni firma internet sitemizi kullanan üçüncü kişileri de ilgilendirmektedir.

Veri Sorumlusu

Unvanı: SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: “ Mustafa Kemal Mah. 2158 Sok. No:13 Çankaya/Ankara

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma veya Firma ” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

“İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “a,c,ç,e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Ad, Soyad, Sosyal Kimlik / TC Kimlik, Pasaport

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon numarası, e-mail, iletişim adresi

Müşteri İşlem: Bu veri kategorisi; çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Yapılan iş süreci, Ticari Geçmiş

Finans: Bu veri kategorisi, IBAN, Banka hesap no, Kredi Kart Bilgileri, Mail order bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi.

İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri gibi

Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları vs.

İmza: Sözleşmesel faaliyetlerde bulunan imza verisi.

Toplanan kişisel verileriniz;

- Firma ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) firmamız ve/veya firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

- Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari güvenliklerinin temini,

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, , 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanun, 5651 Sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların düzenlenmesi ve bu Yayınlar yoluyla işlenen suçlarla Mücadele edilmesi hakkında Kanun, 27866 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik, 29417 Sayılı 15.07.2017 tarihli resmi Gazetede Yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 29029 Sayılı ve 14.06.2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), diğer ilgili mevzuattan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

- Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, (SGK, Gelir İdaresi, Türk İş kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Yeminli Mali Müşavir, Rekabet Kurumu, Bağlı bulunulan Ticaret odası ve ilgili Kanun maddeleri uyarınca bilgi paylaşma yükümlülüğümüz olan diğer Kamu İktisadi Teşekkülleri.)

- Yargı organlarının, tüketici hakem heyetlerinin ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

- Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

- Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

- Hizmet Sözleşmelerimizin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi,

- Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

- Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;

- İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar

- İş ortakları

KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK‘nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “Mustafa Kemal Mah. 2158 Sok. No:13 Çankaya/Ankara” Türkiye adresine yazılı olarak veya [email protected] e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir.