Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 2679 ürün | 1-40    Sıralama
 
Gülen Soyaslan
Nisan 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Hukuku'nda Saçık ve yakın tehlike kriterinin kapsamını ABD Yüksek Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulamasından da yararlanarak somutlaştırmaya ve bu kriterin yer almadığı suç...
 
 
Metin Tancı
Nisan 2024
990.00 TL
Sepete Ekle
   
Uyuşturucu madde ticareti suçlarının son dönemde artması, uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili olarak 6545 sayılı Yasa değişikliğinden sonra Yargıtay içtihatlarının yeni yeni netleştiği bugünlerde...
 
 
Tunay Köksal
Nisan 2024
695.00 TL
Sepete Ekle
   
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde hızla gelişen "Adli Bilimler" disiplininin bir alt dalı olarak zihinsel ve ruhsal bozukluklar ile hukuk sistemi arasındaki ilişkileri inceleyen, hukuk ve psikoloji...
 
 
Doğan Gedik
Nisan 2024
930.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda da öğretideki yeni çalışmalar ile yeni yargısal kararlar ilgili bölümlerde değerlendirilmiştir. Ayrıca hep aklımda olup da daha önce yazamadığım bazı konular da yeni alt başlıklar altında...
 
 
İzzet Özgenç
Nisan 2024
800.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın otuz üçüncü basısı, 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla...
 
 
Irmak Koruculu
Nisan 2024
645.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi konusu tüm yönleriyle ele alınarak; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi başlıklı Üçüncü Bölümünde...
 
 
Cüneyd Altıparmak
Nisan 2024
495.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 15. Baskısını yapmış olup, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak adlandırılan son değişiklikleri de içermektedir. Bu çalışma; yayınlandığı tarihten itibaren...
 
 
Hakan Hakeri
Nisan 2024
665.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, hem genel hükümler (medeni hukuk ve idare hukuku) hem de ceza muhakemesi hukuku hükümleri çerçevesinde ele alınmıştır. Güncel yargı kararlarının...
 
 
Elif Gökşen Köstem
Nisan 2024
352.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası ceza hukukunda bireysel ceza sorumluluğunu konu alan bu çalışma, çoğunlukla toplu olarak işlenen ve sistemsel suçlar olarak bilinen uluslararası ceza hukukuna konu suçlarda faillik ve...
 
 
Veli Özer Özbek
Nisan 2024
455.00 TL
Sepete Ekle
   
Artık bağımsız bir hukuk dalı haline gelen infaz hukukunun, Türkiye'de ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile karşılaştırıldığında yeterince gelişmediği ve özellikle suç politikasına ilişkin...
 
 
Fuat İdrar Bursa
Mart 2024
295.00 TL
Sepete Ekle
   
Senedin yağması suçu hakkında bir çalışmaya ihtiyaç bulunduğundan senedin yağması suçu, suç genel teorisi çerçevesinde detaylı şekilde incelenecektir. Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci...
 
 
Vahit Yıldırım
Mart 2024
295.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamızda suça sürüklenen çocukların soruşturma evresi incelenmiştir. Bu manada çocuk kavramı, çocuk hukukunun gelişim süreci, soruşturma evreleri, çocuklar için oluşturulan yargılama mercileri...
 
 
Rahime Erbaş
Mart 2024
380.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza muhakemesinde soruşturma evresinin amaçları, yapısı ve özellikleri, soruşturma evresinin aleniyete karşı korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu koruma Türk ceza hukukunda karşımıza iki izli biçimde...
 
 
Mustafa Özen
Mart 2024
360.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda 2/3/2024 tarih ve 7499 sayılı Kanun ile TCK m. 52, 63 ve 75'te değişiklikler yapılmıştır. Kitaba bu değişikliler işlenmiştir....
 
 
Halil Polat
Mart 2024
1550.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu Kitap, bir ceza avukatının ceza yargılamasındaki rolünü ve uygulamada ihtiyaç duyacağı tüm hususları doktrinsel tartışmalara girmeden, tamamen uygulamaya yönelik bir anlayışla ele almıştır....
 
 
Zahit Yılmaz
Mart 2024
390.00 TL
Sepete Ekle
   
Adaletin nihai hedefi, maddi gerçeğe ulaşmaktır. Ancak bu, ne pahasına olursa olsun değil hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak yapılmalıdır. Bu anlamda yargılamanın neticesinde varılacak hükmün...
 
 
İsa Çelik
Mart 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Görevi kötüye kullanma suçu, bu bakımdan genel, tali ve tamamlayıcı bir suç olarak düzenlenmiştir. Görevi kötüye kullanma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu(TCK)'nun "Özel Hükümler"...
 
 
Harun Arıkan, Ali Gök
Mart 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, kavramsal, kuramsal ve aktör boyutlarıyla güvenliğin güncel konularını eleştirel bir perspektiften ele alarak ilgili literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Üç kısım ve 19 bölümden oluşan...
 
 
Oğuzhan Mete
Mart 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Bankacılık sektörünün ve sektöre olan güvenin bu denli önemli ve hassas bir dengede olması ülkemizde de normatif düzenlemeler yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle Anayasamızın 48. maddesinde...
 
 
İlkay Nadir
Mart 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, esasen oldukça yaygın bir sorun olan sistematik ve süreğen biçimde gerçekleşen ev içi şiddete ceza hukukunun nasıl yaklaşması gerektiğine dair bir değerlendirme yapmayı amaçladım. Erkek...
 
 
Ali İhsan İpek
Mart 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Bir bakış açısıyla hukuka aykırı delil kavramının evrensel hukukun en temel unsuru olduğu pekâlâ söylenebilecektir. Gerçekten, bir delilin elde ediliş tarzına göre hukuka uygun yöntemlerle elde...
 
 
Oğuzhan Sapan
Mart 2024
395.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada öncelikle yapay zekâ ve bununla ilişkili kavramlardan söz edilmiş, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yapay zekânın ceza muhakemesinde ne şekilde kullanılabileceği dünyadaki örnekleriyle...
 
 
Onur İste
Mart 2024
480.00 TL
Sepete Ekle
   
Sermaye piyasalarındaki işlem bazlı ve bilgi bazlı manipülasyon suçlarının incelendiği bu çalışma ceza hukukunun alanına girmekle birlikte, incelenen ekonomik suçun özelliği gereği sermaye piyasası...
 
 
İnci Ece Akyalçın
Mart 2024
210.00 TL
Sepete Ekle
   
Suç üstlenme suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 270. maddesinde düzenlenmiş olup farklı sebeplerle kişilerin sıkça başvurduğu ve medyada da ekseriyetle yer edinen bir suç tipidir. Doktrinde...
 
 
Kübra Bayraktar
Mart 2024
835.00 TL
Sepete Ekle
   
Hürriyeti bağlayıcı cezanın infaz edildiği yer olan cezaevleri sadece bir bina veya bir alıkoyma yeri değildir yahut öyle görülmemelidir; aksine uyum içinde çalışması için yapılması gereken bir dizi...
 
 
Mehmet Oral
Mart 2024
575.00 TL
Sepete Ekle
   
Devlet sırrının konusu bilgi olunca, bahse konu bilginin sır olarak gizli tutulması bazı temel hakların kullanılmasının sınırlanmasına sebebiyet vermektedir. Örneğin bilgiye ulaşma hakkı, kamusal...
 
 
Reyhan Tüfek
Mart 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
"Ceza İnfaz Kurumlarında Sağlık Hakkı" adlı bu yayın ile mahpusların sağlık hakkının bir öznesi olduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Yayında, ulusal ve uluslararası çerçevede ceza infaz...
 
 
Tuğçe Aysal
Mart 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamızda vergi suçlarının bir çeşidini oluşturan vergi kaçakçılığı suçları incelenmiştir. Bu çalışma vergi kaçakçılığı suçlarının unsurlarını, kaçakçılık suçunu oluşturan fiilleri ve bu suçun...
 
 
İsmail Çınar
Mart 2024
412.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap ceza hukukunda hemen hemen her konu ile bağlantılı olarak ortaya çıkan çok temel bir sorunun çözümüne odaklanmıştır. "Ön kusurluluk" olarak isimlendirdiğimiz bu sorun, cezalandırılabilirlik...
 
 
Yiğit Gökçehan Koçoğlu
Mart 2024
320.00 TL
Sepete Ekle
   
Toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin bir kısmı kamu idaresi tarafından karşılanmaktadır. Kamu idaresi bu hizmetleri idarenin temelini oluşturan kamu görevlileri eliyle yerine getirmektedir. Kamu...
 
 
Rabia İbiş
Mart 2024
395.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta; cinsel özgürlüğe karşı suçlar arasında en hafif ihlale karşılık gelmekle birlikte, sıklıkla işlenmekte olan cinsel taciz suçu ele alınmaktadır. Nitekim kitaptaki karar sayısı ve çeşitliliği...
 
 
Hakan Gündüz
Mart 2024
375.00 TL
Sepete Ekle
   
Kanunların ceza sorumluluğunu tam olarak kabul ettiği kişi; bilinci açık, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen, iradesi zaafa uğramamış olan kişidir. Ancak üzüntü, öfke gibi bazı heyecan...
 
 
Ersan Şen
Mart 2024
9999.99 TL
İndirimli: 9099.90 TL (%9)
Sepete Ekle
   
Gündemdeki pek çok tartışmalı konuyu bir ceza hukukçusu olan Prof. Dr. Ersan ŞEN yorumluyor. Set halindeki kitapları "İndirimli" alarak yüzlerce kıymetli makaleye ulaşabilirsiniz… 30. Kitap •...
 
 
Saim Köroğlu
Mart 2024
495.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza hukukuyla iştigal edenler ve özellikle de uygulayıcı olan ceza hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve avukatlar, ceza yargılama sistemimizin son derece ayrıntılı, karmaşık ve dağınık kurallar ihtiva...
 
 
Deniz Ali İlkem Demir
Mart 2024
285.00 TL
Sepete Ekle
   
İntihar, geçmişte lanetlenen bir davranış olarak kabul edilmiş ve intihar eden kişilerin bedenleri üzerinde bazı cezalar öngörülmüştür. Toplumsal dinamiklerin değişmesiyle intihara yönelik bakış...
 
 
Cansu Cansu
Mart 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Umut hakkı özü itibariyle insan haklarının alt koludur. Ölüm cezasının hem resmi hem de fiili olarak kaldırılmasıyla birlikte yerine geçebilecek diğer bir seçenek ceza müebbet hapis cezası...
 
 
Mehmet Emin Artuk, M. Emin Alşahin
Mart 2024
510.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabımız baştan sona mevzuat, içerik ve imla yönünden gözden geçirilmiştir. Bu baskıda suçluluğa etki eden nedenler kısmına "organize suç örgütleri ve suçluluk" konusu eklenmiş, seri katiller kısmı...
 
 
Nebahat Kayaer
Mart 2024
590.00 TL
Sepete Ekle
   
"Delilsiz mahkûmiyet olmaz" kuralı, ceza muhakemesi hukukunun temelini oluşturan kurallardan birisidir. Hukuk devletinde ceza muhakemesi hukukunda delillerin ne şekilde elde edileceği ve...
 
 
Kadir Çakmak
Mart 2024
380.00 TL
Sepete Ekle
   
Tarihi gelişim süreci içerisinde evreler yaşayan ve mahkemelere göre genç bir kurum olan savcılık kurumunun ceza yargılaması diyalektiği içerisinde etkisi kanaatimizce önemlidir. Ceza yargılamasına...
 
 
İbrahim Pınar
Mart 2024
1025.00 TL
Sepete Ekle
   
Disiplin cezaları; kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine, hizmetin gereklerine aykırı eylemlerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır. Kamu hizmetlerinden sürekli uzaklaştırabilmek gibi...
 
 
 2679 ürün | 1-40 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2024